(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៩នាក់ ស្រី៨នាក់ (អាវុធហត្ថបង្ក្រាប៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់)  
១៖ ករណីជួញដូរ គ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៩នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៧ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់៕