(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖៧ករណី ឃាត់ខ្លួន១៦នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១៥នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី ឃាត់ខ្លួន១នាក់៕