(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX) នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីទិន្នន័យភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីទាំង៥ នៅក្រុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះ CSX មើលឃើញថា តម្លៃភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីទាំង៥ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ មានលក្ខណល្អប្រសើរ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុង៖