(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីជាការផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងការស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រនោះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផលិតនូវវីដេអូមួយ ណែនាំណែនាំស្តីពី វិធាននៃការប្រើប្រាស់វិក្កយបត្រនេះ៕

សូមទស្សនាវីដេអូដូចខាងក្រោម៖