(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានផលិតនូវវីដេអូថ្មីមួយ ដោយបង្ហាញពីកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ សម្រាប់គណនាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស។

កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះ ផ្តល់ភាពងាយស្រួសដល់អ្នកជាប់ពន្ធ ក្នុងការគណនាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរបស់ខ្លួន៕