(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធស្រូវអង្កកម្ពុជា បានបង្ហាញតារាតម្លៃស្រូវ នៅវាលស្រែដែលកំពុងប្រមូលផល តាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួន សម្រាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាតម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ៖