(ភ្នំពេញ)៖ មេធាវីតំណាងឲ្យគ្រួសារដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋ១៣៩គ្រួសារចោទថា សង់ផ្ទះទឹកបង់អង្គុយលេងលើចំណីផ្លូវ ដាក់សម្ភារខ្លួនលើចញ្ចើមផ្លូវ និងដាក់របងបាំងផ្លូវសាធារណ: នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

សូមអានសេចក្តីបំភ្លឺទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖