(ភ្នំពេញ)៖ «យុទ្ធសាស្រ្តការទូតសេដ្ឋកិច្ច» របស់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ត្រូវបានក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ប្រកាសអនុវត្តនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ ការប្រកាសអនុវត្តនេះ បានធ្វើឡើងដោយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតយ៉ាងណានោះ សូមអាននូវគោលនយោបាយ «យុទ្ធសាស្រ្តការទូតសេដ្ឋកិច្ច» កម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១-២០២៣ ដូចតទៅ៖