(ភ្នំពេញ)៖ លោក សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន រួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន សរុបចំមនួន១៩៤រូប បានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ខ្លួន ជូនក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ១៩ ជំហានទី២។

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថាន ដែលចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ខ្លួន៖