(ភ្នំពេញ)៖ រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ នាថ្មីៗនេះ បានចេញបំរាមមួយចំនួន សម្រាប់បេក្ខជន នៅពេលប្រឡងធ្វើសិស្សចៅក្រម ជំនាន់ទី៧ ដែលនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល២ថ្ងៃ នៅថ្ងៃទី២៧-២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខនេះ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីប្រកាស របស់រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ៖