(ភ្នំពេញ)៖ មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា បានផលិតឃ្លីបវីដេអូមួយ បង្ហាញអំពីអច្ឆរិយភាពពិតមួយនៅកម្ពុជាតាមរយៈទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះ និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពកុមារនៅកម្ពុជា៕