(ភ្នំពេញ)៖ របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេស សរុបទាំងអស់ចំនួន៖ ៥១២,៣៣៤នាក់។

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិត នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖