(ភ្នំពេញ)៖ គិតថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៦៩២,៥៦៩នាក់។

* ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន ៥១២,៣៣៤នាក់
* ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន ១៨០,២៣៥នាក់

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕