(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ លើកទី៥៧ ជូនកម្មករនិយោជិត ចំនួន៦៣០៣នាក់ នៃរោងចក្រ សហគ្រាសចំនួន៣៤ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតព្យូរកិច្ចសន្យាការងារស្មារតីជុំទី៣ នៃកញ្ចប់វិធានការ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះ៖