(ភ្នំពេញ)៖ របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស សរុបទាំងអស់ចំនួន៖ ៥៦៦,៤២០នាក់។

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិត នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖