(ភ្នំពេញ)៖ គិតថ្ងៃត្រឹមថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៧៥៦,៥២៦នាក់។

* ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ៥៦៦,៤២០នាក់។
* ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ១៩០,១០៦នាក់

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ ថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕