(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីជាការជួយបង្កើនភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការធ្វើដំណើរលើផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ ក្រសួងសាធារណកា និងដឹកជញ្ជូន បានបង្ហាញពីផែនទីអេឡិចត្រូនិច (Google Map) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងច្រកចេញ-ចូល ផ្លូវល្បឿនលឿនទាំង ០៨ស្ថានីយ ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល។

ផែនទីអេឡិចត្រូនិច (Google Map) ដើម្បីស្វែងរកទីតាំងច្រកចេញ-ចូល ផ្លូវល្បឿនលឿនទាំង ០៨ស្ថានីយរួមមាន៖

* ភ្នំពេញ ផ្លូវកប់ស្រូវ (គ.ម 3): https://maps.app.goo.gl/GEjwTC9bxG1Nnf7U6?g_st=it
* កំពង់ស្ពឺខាងកើត (គ.ម 26): https://maps.app.goo.gl/hkVAo6wHgtyAVMTw6?g_st=it
* កំពង់ស្ពឺខាងលិច (គ.ម 43): https://maps.app.goo.gl/7wkmuctNm277bmwL8?g_st=it
*ត្រែងត្រយឹង (គ.ម 76): https://maps.app.goo.gl/dCMLrP2e7HTKxQrk8?g_st=it
* កំពង់សិលា (គ.ម 114): https://maps.app.goo.gl/EQc2N1p3fMbdpmxo8?g_st=it
* ស្រែអំបិល (គ.ម 135): https://maps.app.goo.gl/91UDqjrSvBcSzwmv6?g_st=it
* ស្ទឹងហាវ (គ.ម 172): https://maps.app.goo.gl/b2ZXe1eQt8q3gDRy8?g_st=it
* ក្រុងព្រះសីហនុ (គ.ម 182): https://maps.app.goo.gl/MRdX3368qDfDcfZV7?g_st=it

សូមជម្រាបជូនផងដែរថា ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ក្រុងព្រះសីហនុ នឹងបើកឱ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៕