(ភ្នំពេញ)៖ គម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (PURSEA) ធ្វើសន្និសីទផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលគម្រោងដល់បណ្តាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី៥-៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

សន្និសីទនេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលដែលទទួលបាន និងចែករំលែកបទពិសោធន៍រវាងដៃគូវៀតណាម និងកម្ពុជា។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងគុណភាពផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពប្រតិបត្តិការមួយចំនួន ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាអាទិភាពក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តគម្រោង។

សន្និសីទនេះនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយអ្នកសម្របសម្រួលបីរូប នៃ WP២-៣-៤-៥-៦ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Nancy (ប្រទេសបារាំង) មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ (CNRS - France) សាកលវិទ្យាល័យ Bruxelles (ប៊ែលហ្ស៉ិក) ហើយចែកជាពីរផ្នែក៖
ផ្នែកទីមួយ៖ បទបង្ហាញទូទៅនៃគម្រោង, វិធីសាស្រ្តសម្រាប់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រសាកលវិទ្យាល័យ (វិធីប្រមូលទិន្នន័យ និងការវិភាគ), អនុវត្តអ័ក្សយុទ្ធសាស្ត្រ និងឯកសារជំនួយ (ការធ្វើផែនការ ការត្រួតពិនិត្យ)។
ផ្នែកទីពីរ៖ យោបល់របស់អ្នកសម្របសម្រួលកម្ពុជាទាំងពីររូប មកពីសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល និង ITC ។

អ្នកចូលរួមនៅក្នុងសន្និសិទនេះមានតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំសាកលវិទ្យាល័យ (ប្រធាន/សាកលវិទ្យាធិការ) ប្រធាន/អនុប្រធានការិយាល័យ/ដេប៉ាតឺម៉ង់ ដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ។
កិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី៥-៦ ខែធ្នូ ផ្តោតលើការពិនិត្យឡើងវិញ និងវាយតម្លៃសកម្មភាពដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងគម្រោងដោយអ្នកជំនាញវាយតម្លៃពីខាងក្រៅ។ កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ និងជាក្រុមរវាងអ្នកវាយតម្លៃ និងសាកលវិទ្យាល័យវៀតណាម និងកម្ពុជា ក៏ត្រូវបានរៀបចំផងដែរ។

គួរជម្រាបថា គម្រោងកែលម្អការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (PURSEA) គឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Erasmus+ K2 ដែលមានគោលបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា។ គម្រោងនេះបានទទួលមូលនិធិពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់រយៈពេលបីឆ្នាំ២០២០-២០២៣ និងសម្របសម្រួលដោយសាកលវិទ្យាល័យហាណូយ។

គម្រោងនេះបានប្រមូលផ្តុំនូវស្ថាប័នសិក្សា និងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវចំនួន១៦ ដែលក្នុងនោះមាន៨នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ សាកលវិទ្យាល័យចំនួន៦របស់វៀតណាម៖ សាកលវិទ្យាល័យហាណូយ សាកលវិទ្យាល័យស្ថាបត្យកម្មហាណូយ សាលាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកដឹកជញ្ជូន និងទំនាក់ទំនង សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច និងច្បាប់ សាកលវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកទេស HCM សាកលវិទ្យាល័យដាណាង សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ សង្គមសាស្រ្ត និងមនុស្សសាស្រ្ត សាកលវិទ្យាល័យ HCM និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជាចំនួន២៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកម្ពុជា។ ស្ថាប័នទាំងនេះគឺជាអ្នកទទួលផលពីលទ្ធផលគម្រោង។

ដៃគូអឺរ៉ុបឬអន្តរជាតិចំនួន៨៖ AUF, សាកលវិទ្យាល័យ Lorraine, មជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ, សាកលវិទ្យាល័យ Bruxelles, សាកលវិទ្យាល័យ Bordeaux Montaigne, សាកលវិទ្យាល័យ Toulon, សាកលវិទ្យាល័យ Duisburg-Essen, សាកលវិទ្យាល័យ Western Brittany បានផ្តល់ជំនាញគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលដែលគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរ និងបង្ការហានិភ័យ។ AUF បានសហការសម្របសម្រួល និងទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោងនេះ។

គម្រោង PURSEA មានគោលបំណងពង្រឹងជំនាញអភិបាលកិច្ចសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់បុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យចំនួន៨នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ តាមរយៈការកំណត់និងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាស្រ្តតាមបរិបទ។

គម្រោងនេះមានគោលបំណងពិសេសបី៖
* បង្កើតវិធីសាស្រ្ត និងឯកសារសម្រាប់កែលម្អផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រ្ត និងរៀបចំផែនការសកម្មភាពប្រតិបត្តិការសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យដៃគូ។ លទ្ធផលចម្បងដែលរំពឹងទុកនោះ គឺផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រថ្មី ឬធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យដៃគូនីមួយៗ និងផែនការសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ។
* អនុវត្តផែនការសកម្មភាពអាទិភាពនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូនីមួយៗ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងការគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរ។ លទ្ធផលរំពឹងទុកនៃដំណាក់កាលនេះ រួមមានផែនការសកម្មភាពអាទិភាពដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនិងអនុវត្ត ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធដឹកនាំ (អភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រង)។
* ចងក្រងឯកសារដើម្បីប្រមូលផ្តុំ និងផ្សព្វផ្សាយជំនាញក្នុងតំបន់ក្នុងការធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ក៏ដូចជាក្នុងដំណើរការអភិបាលកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងសាកលវិទ្យាល័យ។ ប្រភពឯកសារដែលទន្ទឹងរង់ចាំបំផុតនោះ គឺគេហទំព័រសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងចែករំលែកលទ្ធផលគម្រោងដល់សាកលវិទ្យាល័យ និងបុគ្គលដែលចាប់អារម្មណ៍៖ http://pursea.hanu.vn

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលបានកំណត់ ការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹង ការគាំទ្រ និងជំនាញរវាងស្ថាប័នដៃគូនៃគម្រោងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលា និងការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាម កម្ពុជា បារាំង និងប៊ែលហ្ស៉ិក។ សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជា១០កញ្ចប់ការងារ (WP: Workpackage)៖

WP1៖ ការចាប់ផ្តើមគម្រោងការអនុវត្តនិងការកំណត់បទដ្ឋានប្រតិបត្តិការនិងគ្រប់គ្រង។
WP2៖ កំណត់កម្រិតដោយខ្លួនឯង និងលក្ខណៈនៃស្វ័យភាព EES (គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា)។
WP3៖ វិភាគបរិស្ថានខាងក្រៅរបស់ EES។
WP4៖ វាយតម្លៃដោយខ្លួនឯងលើយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ EES នីមួយៗ (ការវិភាគស្ថានភាពខាងក្នុង)។
WP5៖ អភិវឌ្ឍយន្តការផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត។
WP6៖ អនុវត្តនិងត្រួតពិនិត្យផែនការសកម្មភាពសម្រាប់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំ។
WP7៖ ពង្រឹងជំនាញរបស់បុគ្គលិកនៅក្នុង EES ដៃគូ និងគាំទ្រសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។
WP8៖ ធានាគុណភាព គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងវាយតម្លៃ។
WP9៖ ទំនាក់ទំនង និងផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល។
WP10៖ គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុគម្រោង។

ក្នុងចំណោម WP ទាំង១០ ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ WP ២, ៣, ៤, ៥, ៦ គឺជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃគម្រោងដែលទាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងការបង្កើតផែនការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រ និងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាព។ WP7 មានគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗ តាមតម្រូវការរបស់ដៃគូ គឺប្រព័ន្ធព័ត៌មានលើការសម្រេចចិត្ត ការគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ការលើកកម្ពស់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ធានាគុណភាព។ WP ១, ៨, ៩ និង ១០ គឺជាអន្តរវិស័យ និងការអនុវត្ត ការធានាគុណភាព ការផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផល និងការគ្រប់គ្រងគម្រោង៕