(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិធីបុណ្យអុំទូក Cool Cake បញ្ចុះពិសេសដល់២០% ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់វិធីអុំទូក ! 

ហាងនំ Cool Cake ធ្វើជូនលោកអ្នកដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំ មានម៉ូតថ្មីៗស្អាតៗ សំរាប់ជ្រើសរើសរៀងរាល់ថ្ងៃ ជាពិសេសរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែក ជាប់មាត់ !
ជម្រើសសម្រាប់អ្នកនិយមម៉ូតនំថ្មីៗ ! Please Call Now: 098 628 628 / 077 628 628