(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Flexible Solution យើងខ្ញុំមាន Free Software សំរាប់១០អតិថិជនដំបូង សំរាប់កម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា អាជីវកម្ចីប្រាក់ និងបង់រំលួស (ដីឡូ៏ ម៉ូតូ ឡាន ។ល។) ដោយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគិតតៃតំលៃ Training និង Hosting ចំនួន៥០០ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។

សូមចុះ link ខាងក្រោម ដើម្បីចុះឈ្មោះ ទទួលបាន Free Software.
http://flexitechnology.com/register/

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទង៖ 077 888 259 / 081 518 767.