(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពីការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីក្រមការក្រសួងមហាផ្ទៃ ឆ្នាំ២០១៥ ចំនួន៧៥រូប៕

សូមអានបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះ ក្នុងអនុក្រឹត្យដូចខាងក្រោម៖