(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ប្រាប់ឲ្យបេក្ខជន-បេក្ខនារីចំនួន១៥០នាក់ ដែលបានប្រឡងជាប់ក្នុងវគ្គជម្រុះ Short-List កាលពីពេលកន្លងទៅ ត្រូវទៅសម្ភាសន៍ និងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពបន្តទៀត ដើម្បីចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៤-២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧។

សេចក្ដីជូនដំណឹងបានបញ្ជាក់ថា កន្លែងសម្ភាសន៍ និងធ្វើតេស្ត គឺនៅក្នុងបន្ទប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ គណនេយ្យ អគារ «ក» ជាន់ទី១ ក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់តែម្ដង។

សូមពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់លោកអ្នក ក្នុងតារាងបញ្ជីឈ្មោះរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ដូចខាងក្រោម៖