(ភ្នំពេញ)៖ តាមរបាយការណ៍ របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្ដ និងការបំពានគ្រឿងញៀន នៃក្រសួងសុខាភិបាល ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh news ទទួលបាន នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទី​៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ មានអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន មកទទួលសេវាពិនិត្យ និងព្យាបាល នៅតាមមូលដ្ឋានសុខាភិបាលសាធារណ:​ សរុបចំនួន ៥២២នាក់​ ។

ក្នុងនោះមាន៖ ករណីថ្មី ១៧៧នាក់, ករណីចាស់ ៣៤៥នាក់, ញៀនពួកអំ្វហ្វេតាមីន ៤៣៥នាក់ (៨៣%), ញៀនពួកអាភៀន ៨៧នាក់ (១៧%), បរុស ៤៩៩នាក់ (៩៦%), ស្រី ២៣នាក់(៤%)

ព័ត៌មានបន្ថែម សូមពិនិត្យមើលតារាង ជូនភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ៖