(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់ (ស្រីគ្មាន)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី ឃាត់ខ្លួន១នាក់​៕