(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៦៣ (ស្រី៨នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់ (ស្រី៥នាក់)
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន២២នាក់ (ស្រី៣នាក់)​៕