លោក លឹម ជាវុត្ថា ស្ថាបនិក និងអគ្គនាយក (Founder & CEO)
លោក គឹម ម៉េង ស្ថាបនិក អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបច្ចេកទេស (Founder & Deputy Director General)
លោក ស៊ន សុភក្រ្ត អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកជានាយកព័ត៌មាន (Deputy Director General)
លោក ងួន ច័ន្ទមុនី អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកព័ត៌មានវិវាទដីធ្លី (Deputy Director General)
លោក វ៉ាន់ សារាយ អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកព័ត៌មានទូរទស្សន៍ (Deputy Director General)
លោក ប៉ា ជេដ្ឋា អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច (Deputy Director General)
លោក ពេជ្រ ប៊ុនសាយ អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននយោបាយ (Deputy Director General)
លោក សួន សុភ័ក្រ្ត (សំបូរ) ប្រធានចាត់ការទូទៅ ទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាល (General Manager)
លោក ជា សុភាព ប្រធានចាត់ចែងទូទៅ Fresh News Plus និងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ (General Manager Fresh News+)

----------------------------------------------------

* HEAD OFFICE

#9D, Street 598, Phum I, Sangkat Chrang Chomres II, Khan Russey Keo, Phnom Penh. Tel: 017 608 006
email: [email protected] / website: http://www.freshnewsasia.com

* HISTORY

Fresh News was founded in 15 May, 2014 by group of expert person from news and IT (Information Technologies) sector. The initial idea to establish Fresh News was that to send the most breaking news to people by the smart device. In the time, Fresh News was the only application that can push all the last news in Khmer Unicode Letter.

 ----------------------------------------------------

* OUR PRODUCTS & STATISTIC *

1.  WEB  (3 Languages) Khmer, English and Chinese

* Around 10 Million Visitors / Month & 400,000 Visitors / Day

2. Mobile Application (Android & iOS) - Khmer, English and Chinese

* Avaliable on: Google Play Store, Apple App Store & Huaweil AppGalerry

* Total Download: > 2.5 Millions

* Around 800,000 Visitors / Day

3. TV (We are available on many platform of TV Bellow)

* Smart TV, Online TV (Mobile App)

* Cable TV (PPCTV, CCTV, OneTV and Over 50 Cable TV All around Cambodia Provinces and Districts).

* Satellite TV (SkyOne & DTV)

4. Facebook Page

> 4.2 Million Followers 

5. Youtube Channel

> 590,000 Subscribers

----------------------------------------------------

6. PRODUCTS LINKS
a. Please download our mobile App (Android & iOS) With the following QR Code Scan:


b. Website
www.freshnewsasia.com

6. Fresh News TV (Online)
http://www.freshnewsasia.tv/