(ហាណូយ)៖ តម្លៃមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម SJC បានធ្លាក់ចុះ ០.១៤% ដោយជួញដូរក្នុងតម្លៃ ៧០.៧លានដុង (២ ៩១៣.៦៧ដុល្លារ) ក្នុងមួយតម្លឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍។ នេះបើយោងតាមកាសែត VE Express របស់វៀតណាម។

កាសែត VE Express បានរាយការណ៍ថា តម្លៃចិញ្ចៀនមាសបានធ្លាក់ចុះ ០.១៧% មកនៅត្រឹម ៦០.១លានដុង (ប្រហែល ២ ៥២២ដុល្លារ) ក្នុងមួយតម្លឹង។ មួយតម្លឹងស្មើនឹង ៣៧.៥ក្រាម ឬ ១.២អោន។

ក្នុងទីផ្សារពិភពលោក មាសសម្រាប់ជួញដូរភ្លាមៗត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ ១ ៩៨០.២ដុល្លារក្នុងអោន (៨.៣ជី) បន្ទាប់ពីបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ រយៈពេលពីរសប្តាហ៍មុន នៅក្នុងវគ្គជួញដូរមុននេះ។ តម្លៃមានបានកើនឡើងប្រហែល ២.២% នៅសប្តាហ៍មុន។

តម្លៃមាសក្នុងកិច្ចសន្យាសម្រាប់ចែកចាយ នាពេលអនាគតនៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ ០.១% មកនៅត្រឹម ១៩៨៤.៧ដុល្លារក្នុងមួយអោន៕