(ភ្នំពេញ)៖ បើទោះជាកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលអាក្រក់ ពីនិន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសកល ក៏ល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្ពោះទៅមុខជាបណ្ដើរៗ។ ជាក់ស្ដែងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំ ២០២៤ មានភាពប្រសើរជាងឆ្នាំមុន តាមរយៈភាពខ្លាំងនៃសេដ្ឋកិច្ច ការនាំចេញខ្លាំងជាងមុន និងការទទួលបានទឹកវិនិយោគផ្ទាល់ ពីបរទេសបានច្រើនជាងមុខ។

លោក អាន ស៊ីថាវ អ្នកស្រាវជ្រាវព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច ពន្យល់អំពីស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២៤ដូចតទៅ៖