(ប៉េកាំង)៖ ពលករច្រើនរាប់មិនអស់បានប្រើភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាម រៀងៗខ្លួនដើម្បីជីវភាពល្អបវរក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ក្នុងឱកាសទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ ១ ឧសភានេះ សូមសម្តែងគារវកិច្ចចំពោះពលករគ្រប់រូប៖