(ប៉េកាំង)៖ ថ្មីៗកន្លងទៅនេះ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរវាងចិន និងកម្ពុជាទទួលបានដំណឹងល្អមួយ គឺកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីចិន-កម្ពុជា នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះត្រូវបានសន្មតថា «ទី ១ » ជាច្រើន៖ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី ១ ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសចិន និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទី ១ ដែលប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខា បន្ទាប់ពីការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 និងជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី ដែលតាក់តែងជាជំពូកដាច់ដោយឡែកនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម «ខ្សែក្រវាត់និងផ្លូវ» ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី៕