(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អាមេរិកវិញម្ដង៖

IV. អម្បូរនាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអាមេរិក

១. នាគក្នុងវប្បធម៌ជនជាតិដើមអាមេរិក (Native American dragons)
* Piasa Bird


* Horned Serpent


* Mi-ni-wa-tu


* Unhcegila


* Gaasyendietha


* Palulukon

២. នាគក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកកាត់អឺរ៉ុប (European-American dragons)
* Thevetat


* Cadborosaurus or Caddy


* Snallygaster

(ភាគ១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html
(ភាគ២)៖​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html
(ភាគ៣)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html
(ភាគ៤)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html
(ភាគ៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328908-2024-02-16-11-11-59.html
(ភាគ៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329012-2024-02-17-12-25-18.html
(ភាគ៧)៖ ​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329295-2024-02-19-11-57-47.html
(ភាគ៨)៖​​​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329491-2024-02-20-13-03-45.html
(ភាគ៩)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329877-2024-02-21-11-50-28.html
(ភាគ ១០)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/330021-2024-02-22-10-16-58.html