(ភ្នំពេញ)៖ សត្វនាគ គឺជាសត្វទេពក្នុងទេវកថា ឬក្នុងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នារបស់មនុស្សជាតិ ដោយនាគខ្លះអាចហោះហើរបាន អាចព្រួសភ្លើងបាន អាចនៅក្នុងទឹកបាន ឬជាយានជំនិះរបស់អាទិទេពផងដែរ ប៉ុន្តែរូបរាងរបស់នាគក្នុងវប្បធម៌នីមួយៗមិនដូចគ្នានោះទេ។

 

 

ខាងក្រោមនេះយើងខ្ញុំសូមបន្តបង្ហាញវប្បធម៌នាគនៅតំបន់អាមេរិក៖

IV. អម្បូរនាគក្នុងវប្បធម៌នៅទ្វីបអាមេរិក (ត)

៣. នាគកាត់វប្បធម៌មេសូអាមេរិក (Mesoamerican dragons)
* Quetzalcoatl


* Xiuhcoatl


* Kukulkan


* Q'uq'umatz

៤. នាគក្នុងវប្បធម៌ដើមប្រេស៊ីល (Brazilian dragons)
* Boitatá

 

 

៥. នាគក្នុងវប្បធម៌ប៉ារ៉ាហ្កាយ (Paraguayan dragons)
* Teju Jagua

 

 

៦. នាគក្នុងវប្បធម៌អាំងកា (Inca dragons)
* Amaru

 

 

៧.នាគក្នុងវប្បធម៌ម៉ាពូចេ (Mapuche dragons)
* Ten Ten-Vilu


* Coi Coi-Vilu

(ភាគ១)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328354-2024-02-12-12-24-40.html
(ភាគ២)៖​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328473-2024-02-13-11-53-32.html
(ភាគ៣)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328646-2024-02-14-11-34-51.html
(ភាគ៤)៖​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328772-2024-02-15-10-50-03.html
(ភាគ៥)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/328908-2024-02-16-11-11-59.html
(ភាគ៦)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329012-2024-02-17-12-25-18.html
(ភាគ៧)៖ ​https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329295-2024-02-19-11-57-47.html
(ភាគ៨)៖​​​ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329491-2024-02-20-13-03-45.html
(ភាគ៩)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/329877-2024-02-21-11-50-28.html
(ភាគ ១០)៖ https://plus.freshnewsasia.com/index.php/en/knowledge/330021-2024-02-22-10-16-58.html