(ភ្នំពេញ)៖ តើអធិរាជអង្គណាដែលមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ?

អធិរាជដែលមានព្រះរាជទ្រព្យច្រើនជាងគេ គឺព្រះចៅអធិរាជសង់ស៉ីខាន់ (Genghis Khan) ដែលមានព្រះរាជទ្រព្យសរុប១០០ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក ($ 100,000,000,000,000) ព្រះអង្គជាអធិរាជដំបូងនៃចក្រភពម៉ុងហ្គោល ដែលបានសោយរាជ្យចាប់ពីឆ្នាំ១១៦២-១២២៧៕