(ភ្នំពេញ)៖ លទ្ធផលនៃការអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានបង្ហាញថា យានយន្តដែលល្មើសច្បាប់មានចំនួន ៦.៦៧៤គ្រឿង។ ចំពោះការអប់រំ វិញមានយានយន្ត ២៩២៨គ្រឿង និងការពិន័យមានយានយន្ត ៣៧៤៦គ្រឿង។ នេះបើយោងតាមលទ្ធផល នៃការអនុវត្តការ ត្រួតពិនិត្យច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែមករានេះ។

ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ សម្រាប់​យានយន្ត ដែលល្មើសច្បាប់មានចំនួន ១៧ម៉ឺនគ្រឿង។ ចំពោះការអប់រំវិញ មានយានយន្ត ៨៣.៦៧៤គ្រឿង និងផាកពិន័យបាន ៩០.៧២៤គ្រឿង៕