(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងដោយរំលឹកអំពីវិធានការចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ រយៈពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ។

វិធានការនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានរៀបចំកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ បុគ្គលិកផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល៣ថ្ងៃ ចាប់ថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១៕

ខាងក្រោមនេះ ខ្លឹមសារលម្អិតក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖