(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,៣៣៩,៦៧៩នាក់។

* ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ១,០៤៥,១៣៦នាក់។
* ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២៩៤,៥៤៣នាក់។
* សរុបចំនួន៖ ១,៣៣៩,៦៧៩នាក់ (គិតថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)