(ភ្នំពេញ)៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅតាមដងផ្លូវនៅថ្ងៃចុងក្រោយ នៃថ្ងៃបិទបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១, ដោយក្រុមថតរូបរបស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News !