(ភ្នំពេញ)៖ សាលារាជធានីភ្នំពេញវិដេអូបង្ហាញអំពីការវឌ្ឍនភាព នៃកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងសំរាមសំណល់រឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

សូមទស្សនាវិដេអូ៖