(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ឈ្នួល សម្រាប់កម្មករ និយោជិត ក្នុងឱកាសបុណ្យនានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នាឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។

តាមសេចក្តីប្រកាសក្រសួងការងារ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន បញ្ជាក់ឱ្យថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ នៅកម្ពុជាមានថ្ងៃឈប់សម្រាកចំនួន២១ថ្ងៃ នៅក្នុុងឱកាសបុណ្យសំខាន់ៗចំនួន១៥៕

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ៖