(ភ្នំពេញ)៖ ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា នឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះ បុគ្គលឈ្មោះ សន ពិស៊ូ ដែលបានក្លែងបន្លំឯកសារដោយប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជនាម របស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា និងបានរៀបចំតារាងតម្លៃជូនអតិថិជន ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិមានរបស់ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖