(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តី ជូន ព័ត៌មាន ស្តីពីការការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ និងការប្រុងប្រយ័ត្នការពារសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖