(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកវិភាគចៅចាក់ស្មុក៖ អ្វីៗដែល សេង ធារី ធ្វើគ្រាន់តែជាការសម្តែងដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ចរិតពិតជក់ស៊ីហ្គា មិនមែនអប្សរាដ៏ល្វត់ល្វន់ តំណាងជាតិខ្មែរឡើយ។