(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាព សម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ និងអ្នកសិក្សានៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២។ នេះបេីតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីណែនាំ របស់ក្រសួងអប់រំ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖