(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២នេះ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈ បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនអំឡុងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ និងការដោះស្រាយចំពោះការកាត់បន្ថយបុគ្គលិក។

ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាវើលដ៍ បានបញ្ជាក់៨ចំណុចដូចតទៅ៖