(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច តែងតែរៀបចំនូនអត្ថបទប្រចាំសប្តាហ៍ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងនៃវិស័យបរធនបាលកិច្ច ដែលជាវិស័យដ៏សំខាន់មួយ។

នៅសប្តាហ៍នេះ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច បានរៀបចំអត្ថបទថ្មីមួយទៀត ស្តីពី «វិសាលភាព និងគុណប្រយោជន៍នៃវិស័យបរធនបាលកិច្ច»៕

ខាងក្រោមនេះជាអត្ថបទទាំងស្រុង៖