(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ច នៃការដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ មកនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម សម្រាប់សហគ្រាសដែលមិនរងសវនកម្មឯករាជ្យ។ នេះបើតាមសេចក្ដីណែនាំ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីណែនាំ របស់និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖