(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញផ្សាយវីដេអូណែនាំដល់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណែនាំប្រការគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើមុនពេលមកធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចូលមកប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងលក្ខខណ្ឌទូទៅនៅតាមសេវាកម្មទេសចរណ៍ទាំងអស់ និងនៅតាមតំបន់គោលដៅទេសចរណ៍ផ្សេងៗ។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូស៉្បត ស្តីពីគោលការណ៍ណែនាំប្រការគួរធ្វើនិងមិនគួរធ្វើសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកកម្សាន្ត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី៖