(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គជប) នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានផ្សព្វផ្សាយនូវប្រតិទិន នៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២៣។

បើតាមតារាងប្រតិទិនរបស់ គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន ការត្រៀមរៀបចំបម្រើការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១០ សីហា ដល់ ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៕