(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានចេញលិខិតអញ្ជើញ លោក មឿង អ៊ុយហោ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន មឿង សុក ខូ អិលធីឌ និងលោក WU ZHIMU អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ស៊ុនជីន ថេកស្ថាយ (ខេមបូឌា) ចូលខ្លួនមកទូទាត់បំណុលពន្ធរដ្ឋ។ នេះបើតាមលិខិត ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាលិខិតអញ្ជើញ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖