(កម្ពុជា)៖ គិតត្រឹមម៉ោង៨ ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានកើនឡើងដល់ជាង៣៣.៧លាននាក់ហើយ ក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺនេះសរុបជាង ៣៥,៤ម៉ឺននាក់ដែរ។

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញ ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅតំបន់អាស៊ាន មានការកើនឡើងប្រមាណជាង ២មឺុននាក់។ នេះបើតាមទិន្នន័យគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ លើពិភពលោក WORLDOMETER។

វៀតណាម នៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លង ច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់។ បន្ទាប់មកប្រទេសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងប្រទេសម៉ាទ្បេស៊ី។

ខាងក្រោមនេះ ជារបាយការណ៍ នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២៖

* វៀតណាម ឆ្លងចំនួន ១១,៣៦២,៥៤០នាក់ (ស្លាប់ ៤៣,០៩៦នាក់)
* ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្លងចំនួន ៦,២៧៣,២២៨នាក់ (ស្លាប់ ១៥៧,១៨៩នាក់)
* ម៉ាទ្បេស៊ី ឆ្លងចំនួន ៤,៧២៨,១៦៨នាក់ (ស្លាប់ ៣៦,០៧០នាក់)
* ថៃ ឆ្លងចំនួន ៤,៦១៨,៦៥២នាក់ (ស្លាប់ ៣១,៨០១នាក់)
* ហ្វីលីពីន ឆ្លងចំនួន ៣,៨២៣,០៨៤នាក់ (ស្លាប់ ៦០,៩៤៤នាក់)
* សិង្ហបុរី ឆ្លងចំនួន ១,៧៨៦,៦៤៣នាក់ (ស្លាប់ ១,៥៥២នាក់)
* មីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្លងចំនួន ៦១៤,២៩៧នាក់ (ស្លាប់ ១៩,៤៣៤នាក់)
* ទ្បាវ ឆ្លងចំនួន ២១២,២១៤នាក់ (ស្លាប់ ៧៥៧នាក់)
* ព្រុយណេ ឆ្លងចំនួន ២១៥,២៨៣នាក់ (ស្លាប់ ២២៥នាក់)
* កម្ពុជា ឆ្លងចំនួន ១៣៧,១៧៩នាក់ (ស្លាប់ ៣,០៥៦នាក់)៕